Disquiet Junto Project 0515: Talking Cure

The Assignment: Write music for a psychotherapist's waiting room.

This week the Disquiet Junto project is available in 10 languages, including English. The translations were done by Pedro Figueiredo (Portuguese), Giacomo Fiore (Italian), Merlijn van Horssen (Dutch), Niki Korth and Elisabeth Ajtay (German), Łukasz Langa (Polish), Clémence de Montgolfier (French), Kamen Nedev (Spanish), Vassilis Poulantzas (Greek), and Van (Mandarin). And major thanks to Alexis Martinez Felix.

More about the group exhibition this is part of at thebigconversationspace.org.

Each Thursday in the Disquiet Junto group, a new compositional challenge is set before the group’s members, who then have just over four days to upload a track in response to the assignment. Membership in the Junto is open: just join and participate. (A SoundCloud account is helpful but not required.) There’s no pressure to do every project. It’s weekly so that you know it’s there, every Thursday through Monday, when you have the time.

Deadline: This project’s deadline is the end of the day Monday, November 15, 2021, at 11:59pm (that is, just before midnight) wherever you are. It was posted on Thursday, November 11, 2021.

These are the instructions that went out to the group’s email list (at tinyletter.com/disquiet-junto):

Disquiet Junto Project 0515: Talking Cure
The Assignment: Write music for a psychotherapist’s waiting room.

Step 1. Imagine that you are about to consult a therapist. You are sitting in the waiting room of his/her/their office.

Step 2. Picture some comfortable chairs, abstract artworks on the wall, and some large plants in the corners of the room. The perfect music for this moment is playing out of a high quality, vintage-looking speaker. You are ready for your appointment.

Step 3. Create a piece of music that you imagine hearing in this situation. The duration of the piece is up to you. If you are OK with your work potentially being excerpted, please license it with a CC license that permits derivative works (i.e., any CC license that does not include ND, “no derivative works”).

Background: Selected results from this assignment will be included in the soundtrack of an experimental video series The Talking Cure, currently being produced by visual artists The Big Conversation Space. The Talking Cure will be projected in the group exhibition The Real Show at the contemporary art museum CAC Brétigny, France from January through April 2022 and broadcast on YouTube. The video series will also feature the Disquiet Junto through interviews with Marc Weidenbaum and other Disquiet Junto participants and supporters. The Junto participants whose work is included will be credited by name in the videos.

Seven More Important Steps When Your Track Is Done:

Step 1: Include “disquiet0515” (no spaces or quotation marks) in the name of your tracks.

Step 2: If your audio-hosting platform allows for tags, be sure to also include the project tag “disquiet0515” (no spaces or quotation marks). If you’re posting on SoundCloud in particular, this is essential to subsequent location of tracks for the creation of a project playlist.

Step 3: Upload your tracks. It is helpful but not essential that you use SoundCloud to host your tracks.

Step 4: Post your track in the following discussion thread at llllllll.co:

https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

Step 5: Annotate your track with a brief explanation of your approach and process.

Step 6: If posting on social media, please consider using the hashtag #DisquietJunto so fellow participants are more likely to locate your communication.

Step 7: Then listen to and comment on tracks uploaded by your fellow Disquiet Junto participants.

Note: Please post one track for this weekly Junto project. If you choose to post more than one, and do so on SoundCloud, please let me know which you’d like added to the playlist. Thanks.

Additional Details:

Deadline: This project’s deadline is the end of the day Monday, November 15, 2021, at 11:59pm (that is, just before midnight) wherever you are. It was posted on Thursday, November 11, 2021.

Length: The length of your finished track is up to you. Tracks selected for inclusion in the project soundtrack may be excerpted.

Title/Tag: When posting your tracks, please include “disquiet0515” in the title of the tracks, and where applicable (on SoundCloud, for example) as a tag.

Upload: When participating in this project, be sure to include a description of your process in planning, composing, and recording it. This description is an essential element of the communicative process inherent in the Disquiet Junto. Photos, video, and lists of equipment are always appreciated.

Download: It is always best to set your track as downloadable and allowing for attributed remixing (i.e., a Creative Commons license permitting non-commercial sharing with attribution, allowing for derivatives).

For context, when posting the track online, please be sure to include this following information:

More on this 515th weekly Disquiet Junto project — Talking Cure (The Assignment: Write music for a psychotherapist’s waiting room) — at: https://disquiet.com/0515/

More on the Disquiet Junto at: https://disquiet.com/junto/

Subscribe to project announcements here: https://tinyletter.com/disquiet-junto/

Project discussion takes place on llllllll.co: https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

There’s also a Disquiet Junto Slack. Send your email address to [email protected] for Slack inclusion.

Image credit: Lamont Hall, Smith College, Northampton, Massachusetts. Waiting room, 1956. Public domain.

// Dutch

Elke donderdag wordt in de Disquiet Junto groep een nieuwe compositie-uitdaging voor de leden van de groep voorgesteld, die dan vier dagen hebben om een opname te uploaden in reactie op deze opdracht. Lidmaatschap van de Junto is open: gewoon inschrijven en meedoen (een SoundCloud-account is handig, maar niet vereist.) Het is niet nodig om elk project te doen. Het is iedere week, elke donderdag tot en met maandag, wanneer je er de tijd voor hebt.

Deadline: De deadline van dit project is het einde van de dag maandag 15 november 2021 om 23:59 uur (dat wil zeggen net voor middernacht), waar je ook bent. Het was geplaatst op donderdag 11 november 2021.

Hier zijn de instructies die naar de e-maillijst van de groep zijn gegaan (op tinyletter.com/disquiet-junto):

Disquiet Junto Project 0515: Talking Cure (Gesprekskuur) De Opdracht: Schrijf muziek voor de wachtkamer van een psychotherapeut.

Stap 1. Stel je voor dat je op het punt staat een therapeut te raadplegen, en je zit nu in de wachtkamer van zijn/haar/hun kantoor.

Stap 2. Stel je voor: comfortabele stoelen, abstracte kunstwerken aan de muur en grote planten in de hoeken van de kamer. De perfecte muziek voor dit moment speelt uit een goede kwaliteit, ouderwetse luidspreker. Je bent klaar voor de afspraak.

Stap 3. Maak een stukje muziek dat je je voorstelt te horen in deze situatie. De lengte van de opname is aan jou. Als je het goed vindt dat je werk mogelijk gebruikt wordt als een uittreksel, geef het dan een licentie met een CC-licentie die afgeleide werken toestaat (dat betekent, elke CC-licentie die geen “ND” bevat ( “no derivative works”).)

Achtergrond: Een selectie van de resultaten van deze opdracht zullen worden opgenomen in de soundtrack van een experimentele videoserie “The Talking Cure”, die wordt geproduceerd door beeldend kunstenaars The Big Conversation Space. The Talking Cure wordt geprojecteerd in de groepstentoonstelling The Real Show in het museum voor hedendaagse kunst CAC Brétigny, Frankrijk van januari tot april 2022 en uitgezonden op YouTube. De videoserie zal ook de Disquiet Junto bevatten door middel van interviews met Marc Weidenbaum en andere deelnemers en beoefenaars van Disquiet Junto. De Junto-deelnemers van wie het werk is opgenomen, zullen bij naam worden genoemd in de video’s.

Zeven Belangrijke Stappen Als Je Opname Klaar Is:

Stap 1: Plaats “disquiet0515” (geen spaties of aanhalingstekens) in de naam van je opname.

Stap 2: Als je audio-hosting platform tags gebruikt, zorg er dan voor dat je ook de tag “disquiet0515” opneemt als project-tag (geen spaties of aanhalingstekens). Dit is belangrijk als je op SoundCloud post, voor de locaties van opnames wanneer de project-speellijst wordt gemaakt.

Stap 3: Upload je opname. Het is handig, maar niet essentieel, dat je SoundCloud gebruikt om je tracks te hosten.

Stap 4: Post je track in de volgende discussie op llllllll.co:

https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

Stap 5: Annoteer je track met een korte uitleg van je benadering en proces.

Stap 6: Als je iets op sociale media plaatst, gebruik de hashtag #DisquietJunto, zodat mededeelnemers je berichten makkelijker kunnen vinden.

Stap 7: Luister vervolgens naar, en reageer op, tracks die zijn geüpload door je mededeelnemers in de Disquiet Junto.

Opmerking: plaats alleen één opname voor dit wekelijkse Junto-project. Als je ervoor kiest om er meer dan één te posten en dit op SoundCloud doet, laat me dan weten welke je aan de playlist wilt toevoegen. Bedankt.

Meer details:

Deadline: De deadline van dit project is het einde van de dag maandag 15 november 2021 om 23:59 uur (dat wil zeggen net voor middernacht), waar je ook bent. Het is geplaatst op donderdag 11 november 2021.

Lengte: De lengte van je voltooide opname is aan jou. Opnames die zijn geselecteerd voor de soundtrack van het project, kunnen kortere uittreksels zijn.

Titel/Tag: Vermeld bij het plaatsen van je tracks “disquiet0515” in de titel van de opname, en indien van toepassing (op SoundCloud bijvoorbeeld) als tag.

Uploaden: wanneer je deelneemt aan dit project, zorg er dan voor dat er een beschrijving is van je proces, zoals het plannen, samenstellen en vastleggen van je opname. Deze beschrijving is een belangrijk onderdeel van het communicatieve proces in de Disquiet Junto. Foto’s, video’s en lijsten van je apparatuur worden altijd op prijs gesteld.

Downloaden: het is altijd het beste om je werk als ‘downloadable’ in te stellen en toegeschreven remixen toe te staan ​​(een Creative Commons-licentie die niet-commercieel delen met naamsvermelding toestaat, zodat afgeleide werken mogelijk zijn).

Wanneer je de opname online plaatst, maak zeker dat het de volgende informatie bevat in de omschrijving:

Meer over dit 515e wekelijkse Disquiet Junto-project — Talking Cure (De Opdracht: Schrijf muziek voor de wachtkamer van een psychotherapeut.) — op: https://disquiet.com/0515/

Meer over de Disquiet Junto op: https://disquiet.com/junto/

Schrijf je hier in voor de projectaankondigingen: https://tinyletter.com/disquiet-junto/

Projectdiscussie vindt plaats op llllllll.co: https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

Er is ook een Disquiet Junto Slack. Stuur je e-mailadres naar [email protected] voor aanmelding bij Slack.

Foto: Lamont Hall, Smith College, Northampton, Massachusetts. Wachtkamer, 1956. Publiek domein.

// French

Chaque jeudi, dans le groupe Disquiet Junto, un nouveau défi de composition est lancé aux membres du groupe, qui ont ensuite un peu plus de quatre jours pour télécharger un morceau en réponse à cette mission. L’adhésion au Junto est ouverte : il suffit de s’inscrire et de participer. (Un compte SoundCloud est utile mais pas obligatoire.) Il n’est pas nécessaire de réaliser chaque projet. Le Junto est hebdomadaire, de sorte que vous savez qu’il est là, du jeudi au lundi, quand vous avez le temps.

Date limite : La date limite de ce projet est le lundi 15 novembre 2021, à 23 h 59 (c’est-à-dire juste avant minuit), où que vous soyez. Le projet a été publié le jeudi 11 novembre 2021.

Voici les instructions qui ont été envoyées à la liste de diffusion du groupe (à tinyletter.com/disquiet-junto) :

Projet Disquiet Junto 0515 : Talking Cure La mission : Composer une musique pour la salle d’attente d’un psychothérapeute.

Première étape. Imaginez que vous êtes sur le point de consulter un thérapeute. Vous êtes assis dans la salle d’attente de son cabinet.

Deuxième étape. Imaginez des chaises confortables, des œuvres d’art abstraites sur le mur et de grandes plantes dans les coins de la pièce. Une musique parfaite pour ce moment est diffusée par une enceinte de haute qualité au design vintage. Vous êtes prêt.e pour votre rendez-vous.

Troisième étape. Créez un morceau de musique que vous vous imaginez entendre dans cette situation. La durée du morceau est à votre discrétion. Si vous ne voyez pas d’inconvénient à ce que seul un extrait de votre création soit utilisé, veuillez l’enregistrer sous une licence CC qui autorise les œuvres dérivées (c’est-à-dire toute licence CC qui n’inclut pas ND, “no derivative works”).

Contexte : Les résultats sélectionnés de ce travail seront inclus dans la bande sonore d’une série de vidéos expérimentales intitulée The Talking Cure, actuellement produite par les artistes The Big Conversation Space. The Talking Cure sera projetée dans le cadre de l’exposition collective The Real Show au centre d’art contemporain CAC Brétigny, en France, de janvier à avril 2022, et diffusée sur YouTube. La série vidéo présentera également le Disquiet Junto à travers des entretiens avec Marc Weidenbaum et d’autres participants et sympathisants du Disquiet Junto. Les participants au Junto dont le travail est inclus seront crédités nommément dans les vidéos.

Sept autres étapes importantes lorsque votre piste est terminée :

Étape 1 : Incluez “disquiet0515” (sans espace ni guillemets) dans le nom de vos morceaux.

Étape 2 : Si votre plateforme d’hébergement audio permet les balises, assurez-vous d’inclure également la balise de projet “disquiet0515” (sans espace ni guillemets). Si vous publiez sur SoundCloud en particulier, cela est essentiel pour localiser ultérieurement les pistes pour la création d’une liste de lecture du projet.

Étape 3 : Transférez en ligne vos morceaux. Il est utile mais pas indispensable que vous utilisiez SoundCloud pour héberger vos morceaux.

Étape 4 : Publiez votre morceau dans le fil de discussion suivant sur llllllll.co :

https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

Étape 5 : Annotez votre morceau en expliquant brièvement votre approche et votre processus.

Étape 6 : Si vous publiez sur les réseaux sociaux, pensez à utiliser le hashtag #DisquietJunto afin que les autres participants aient plus de chances de trouver votre communication.

Étape 7 : Écoutez et commentez les morceaux téléchargés par les autres participants de Disquiet Junto.

Note : Veuillez poster un seul titre pour ce projet hebdomadaire Junto. Si vous choisissez d’en publier plus d’un, et de le faire sur SoundCloud, faites-moi savoir lequel vous souhaitez ajouter à la liste de lecture. Merci.

Détails supplémentaires :

Date limite : La date limite de ce projet est fixée à la fin de la journée du lundi 15 novembre 2021 à 23h59 (c’est-à-dire juste avant minuit), où que vous soyez. Il a été posté le jeudi 11 novembre 2021.

Longueur : La longueur de votre morceau fini est à votre discrétion. Les pistes sélectionnées pour être incluses dans la bande sonore du projet peuvent être extraites.

Titre/Tag : Lorsque vous publiez vos morceaux, veuillez inclure “disquiet0515” dans le titre des morceaux et, le cas échéant (sur SoundCloud, par exemple), dans le tag.

Téléchargement : Lorsque vous participez à ce projet, veillez à inclure une description de votre processus de planification, de composition et d’enregistrement. Cette description est un élément essentiel du processus de communication inhérent au Disquiet Junto. Les photos, les vidéos et les listes d’équipement sont toujours appréciées.

Téléchargement : Il est toujours préférable de définir votre morceau comme téléchargeable et permettant un remixage attribué (c’est-à-dire une licence Creative Commons permettant un partage non commercial avec attribution, autorisant les dérivés).

Pour le contexte, lorsque vous mettez le titre en ligne, veillez à inclure les informations suivantes :

Pour en savoir plus sur ce 515e projet hebdomadaire du Disquiet Junto – Talking Cure (La mission : écrire une musique pour la salle d’attente d’un psychothérapeute) – à l’adresse suivante : https://disquiet.com/0515/.

Pour en savoir plus sur le Disquiet Junto : https://disquiet.com/junto/

Abonnez-vous aux annonces du projet à l’adresse suivante : https://tinyletter.com/disquiet-junto/

Les discussions sur le projet ont lieu sur llllllll.co : https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

Il existe également un Slack pour le Disquiet Junto. Envoyez votre adresse e-mail à [email protected] pour être inclus dans le Slack.

Crédit image : Lamont Hall, Smith College, Northampton, Massachusetts. Salle d’attente, 1956. Domaine public.

// German

Jeden Donnerstag wird in der Disquiet Junto-Gruppe eine neue kompositorische Aufgabe gestellt. Die Mitglieder haben dann etwas mehr als vier Tage Zeit, um einen Track als Antwort auf diese Aufgabe hochzuladen. Die Mitgliedschaft in der Junto-Gruppe ist offen: einfach beitreten und mitmachen. (Ein SoundCloud-Konto ist hilfreich, aber nicht erforderlich.) Es gibt keinen Druck bei jedem Projekt mitzumachen. Die Junto findet wöchentlich statt, sodass Du weisst, dass sie jeden Donnerstag bis Montag da ist, wenn Du die Zeit dafür hast.

Abgabetermin: Der Abgabetermin für dieses Projekt ist Montag, der 15. November 2021, um 23:59 Uhr (also kurz vor Mitternacht) deiner Zeit. Die Ausschreibung wurde am Donnerstag, dem 11. November 2021, veröffentlicht.

Dies sind die Anweisungen, die an die E-Mail-Liste der Gruppe verschickt wurden (unter tinyletter.com/disquiet-junto):

Disquiet Junto Projekt 0515: Talking Cure Die Aufgabe: Schreibe Musik für das Wartezimmer eines Psychotherapeuten.

Schritt 1. Stell dir vor Du bist dabei einen Therapeuten zu konsultieren. Du sitzt im Wartezimmer seines oder ihres Büros.

Schritt 2. Stelle Dir einige bequeme Stühle, abstrakte Kunstwerke an den Wänden und einige große Pflanzen in den Ecken des Raumes vor. Die perfekte Musik für diesen Moment spielt aus einem hochwertigen Lautsprecher im Vintage-Look. Du bist bereit für deinen Termin.

Schritt 3. Erstelle ein Musikstück, welches Du Dir vorstellst, in dieser Situation zu hören.. Die Länge Deines Tracks ist Dir überlassen. Wenn Du damit einverstanden bist, dass Dein Werk möglicherweise zugeschnitten wird, lizenziere es bitte mit einer CC-Lizenz, die abgeleitete Werke zulässt (d. h. jede CC-Lizenz, die keine ND enthält, “keine abgeleiteten Werke”).

Hintergrund: Ausgewählte Ergebnisse dieser Arbeit werden in den Soundtrack einer experimentellen Videoserie zu “The Talking Cure” einfließen, die derzeit von den bildenden Künstlern” The Big Conversation Space” produziert wird. “The Talking Cure” wird von Januar bis April 2022 in der Gruppenausstellung “The Real Show” im Museum für Zeitgenössische Kunst CAC in Brétigny, Frankreich, gezeigt und auf YouTube ausgestrahlt. In der Videoserie wird der Disquiet Junto auch durch Interviews mit Marc Weidenbaum und anderen Teilnehmern und Unterstützern von Disquiet Junto vorgestellt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, deren Arbeiten gezeigt werden, werden namentlich aufgeführt.

Sieben weitere wichtige Schritte nachdem Deine Komposition fertig ist:

Schritt 1: Verwende „disquiet0515“ (ohne Leer- und Anführungszeichen) im Namen deines Tracks.

Schritt 2: Falls Deine Audio-Plattform Tags zulässt: stelle sicher, dass Du den Projekt-Tag „disquiet0515“ (ohne Leer- und Anführungszeichen) verwendest. Vor allem auf SoundCloud ist dies hilfreich, um anschließend eine Projekt-Playlist erstellen zu können.

Schritt 3: Lade Deinen Track hoch. Es ist hilfreich, aber nicht zwingend, dass Du dazu SoundCloud verwendest.

Schritt 4: Poste Deinen Track im folgenden Diskussions-Thread auf llllllll.co: https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

Schritt 5: Füge Deinem Track eine kurze Erklärung zu Deiner Herangehensweise bei.

Schritt 6: Falls Du den Track auf den sozialen Medien erwähnst, verwende gerne die Hashtags #disquietjunto, sodass andere Teilnehmer Deinen Hinweis besser finden können.

Schritt 7: Höre und kommentiere die Stücke deiner Junto-Kolleg*innen.

Hinweis: Bitte posten Sie einen Track pro wöchentlichem Junto-Projekt. Wenn Sie mehr als einen Track auf SoundCloud hochladen möchten, lassen Sie mich bitte wissen, welchen Sie zur Playlist hinzufügen möchten. Vielen Dank!

Zusätzliche Details:

Einsendeschluss: Der Einsendeschluss für dieses Projekt ist Montag, der 15. November 2021, um 23:59 Uhr, egal wo du bist. Es wurde am Donnerstag, 11. November 2021, veröffentlicht.

Länge: Die Länge Deines fertigen Tracks ist Dir überlassen. Tracks, die für die Aufnahme in den Soundtrack des Projekts ausgewählt werden, werden möglicherweise geschnitten.

Titel/Tag: Wenn Du Deine Tracks postest, gib bitte “disquiet0515” im Titel und ggf. (z. B. auf SoundCloud) als Tag an.

Upload: Wenn Du bei diesem Projekt mitmachst, dann füge Deinem Post eine Beschreibung Deiner Vorgehensweise bei – Gedankenprozess, Planung, Komposition und Aufnahme. Diese Beschreibung ist ein zentrales Element im Kommunikationsprozess der Disquiet Junto. Fotos, Video und eine Auflistung der verwendeten Instrumente und Werkzeuge sind immer willkommen.

Download: Ermögliche gerne das Herunterladen Deiner Komposition und erlaube attribuiertes Remixing (z.B. eine Creative Commons-Lizenz welche nicht-kommerzielles Teilen mit Attribution erlaubt und Remixes zulässt).

Wenn Du den Track online postest, füge ihm als Kontext die folgende Information bei:

Mehr zu diesem 515. wöchentlichen Disquiet Junto Projekt – Talking Cure (Die Aufgabe: Schreibe Musik für das Wartezimmer eines Psychotherapeuten) – unter: https://disquiet.com/0515

Mehr über die Disquiet Junto unter: https://disquiet.com/junto/

Abonniere die Projektankündigungen hier: https://tinyletter.com/disquiet-junto/

Die Projektdiskussion findet auf llllllllll.co statt: https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

Es gibt auch einen Disquiet Junto Slack-Kanal. Sende Deine E-Mail-Adresse an [email protected], um Zugang zu erhalten.

Bildnachweis: Lamont Hall, Smith College, Northampton, Massachusetts. Waiting Room (Wartezimmer), 1956. Gemeinfrei.

// Greek

Κάθε Πέμπτη, στη ομάδα Disquiet Junto, προτείνεται ένα θέμα/πρόκληση στα μέλη, τα οποία έχουν τέσσερις μέρες να το ολοκληρώσουν . Η συμμετοχή είναι ανοιχτή, απλά γίνετε μέλος και ανεβάστε τη συμμετοχή σας (τα να υπάρχει λογαριασμός στο Soundcloud βοηθάει χωρίς να είναι απαραίτητο). Δεν υπάρχει πίεση να συμμετέχει κανείς σε όλα τα πρότζεκτ. Συμβαίνει κάθε εβδομάδα, οπότε αρκεί να γνωρίζετε ότι υπάρχει, κάθε Πέμπτη με Δευτέρα, και να συμμετέχετε όποτε έχετε χρόνο.

Προθεσμία: Η προθεσμία για αυτό το πρότζεκτ είναι η 15η Νοεμβρίου 2021, 11:59 μμ (δηλαδή ακριβώς πριν τα μεσάνυχτα) όπου και αν βρίσκεσαι. Αναρτήθηκε την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021.

Αυτές είναι οι οδηγίες που στάλθηκαν στη λίστα των email της ομάδας (στο tinyletter.com/disquiet-junto):

Disquiet Junto Project 0515 : Θεραπεία δια του λόγου (Talking Cure) Το θέμα: Γράψε μουσική για το χώρο αναμονής ενός γραφείου ψυχοθεραπευτή/τριας.

Βήμα 1: Φανταστείτε ότι βρίσκεστε στη διαδικασία να επισκεφτείτε ένα ψυχοθεραπευτή ή μία ψυχοθεραπεύτρια. Κάθεστε στο χώρο αναμονής του γραφείου του/της.

Βήμα 2: Φέρτε με τη φαντασία σας την εικόνα ότι υπάρχουν μερικές άνετες καρέκλες, έργα αφηρημένης τέχνης στους τοίχους, μερικά μεγάλα φυτά στις γωνίες του δωματίου. Η τέλεια μουσική για αυτή τη στιγμή ακούγεται από ένα πολύ υψηλής ποιότητας , vintage ηχείο. Είστε έτοιμοι για το ραντεβού σας.

Βήμα 3: Δημιουργήστε ένα μουσικό κομμάτι που μπορείτε να φανταστείτε ότι θα ακουγόταν σε αυτή τη κατάσταση. Η διάρκεια της μουσικής εξαρτάται από εσάς. Εάν συμφωνείτε με τη πιθανότητα κάποιο απόσπασμα από το κομμάτι να το χρησιμοποιήσει κάποιος σε δική του δουλειά, θα ήθελα να παρακαλέσω να επιλέξετε μια άδεια χρήσης που επιτρέπει τη δημιουργία παράγωγων έργων (δηλαδή κάθε άδεια CC που δεν περιλαμβάνει ND «no derivative works» δηλαδή να επιβάλλει ότι το έργο πρέπει να χρησιμοποιείται αμετάβλητο).

Πληροφορίες σχετικές με το γενικότερο πλαίσιο: Θα γίνει επιλογή από τα μουσικά κομμάτια που θα υποβληθούν, και θα συμπεριληφθούν στη μουσική επένδυση μιας σειράς πειραματικών βίντεο με τίτλο «Θεραπεία μέσω του λόγου/The Τalking Cure», που δημιουργούνται αυτό το χρονικό διάστημα από την ομάδα εικαστικών καλλιτεχνών The Big Conversation Space. Η «θεραπεία μέσω του λόγου» θα προβληθεί στην ομαδική έκθεση The Real Show στη μουσείο σύγχρονης τέχνης CAC Brétigny, στη Γαλλία, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο 2022, και θα μεταδοθεί παράλληλα στο ΥouΤube. Στη σειρά των βίντεο θα υπάρχει παρουσίαση του Disquiet Junto μέσα από συνεντεύξεις με τον Mark Weidenbaum και άλλους συμμετέχοντες στο Disquiet Junto. Οι συμμετέχοντες τα έργα των οποίων θα συμπεριληφθούν θα αναφέρονται με το ονοματεπώνυμό τους στα βίντεο.

Επτά ακόμα σημαντικά βήματα αφού ολοκληρώσετε το μουσικό σας κομμάτι:

Βήμα 1: Συμπεριλάβετε το «disquiet0515» στο τίτλο του κομματιού.

Βήμα 2: Εάν η πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε επιτρέπει tags, βεβαιωθείτε ότι στα tag του κομματιού έχετε βάλει και το «disquiet0515» (χωρίς κενά και εισαγωγικά). Εάν ανεβάσετε το κομμάτι σας στο Soundcloud, αυτό τοι βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να μπορεί υπάρξει η δυνατότητα εντοπισμού των κομματιών και η δημιουργία λίστας για το συγκεκριμένο πρότζεκτ.

Βήμα 3: Ανεβάστε το μουσικό σας κομμάτι. Βοηθάει, χωρίς να είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε το SoundCloud .

Βήμα 4: Ανεβάστε το μουσικό σας κομμάτι και στο ακόλουθο thread στον ιστότοπο llllllll.co:

https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

Βήμα 5: Κάντε μια μικρή περιγραφή του τρόπου που προσεγγίσατε το θέμα και της διαδικασίας που ακολουθήσατε.

Βήμα 6: Εάν ανεβάσετε το κομμάτι σας στα κοινωνικά δίκτυα, θα βοηθούσε να χρησιμοποιήσετε το hashtag #DisquietJunto ώστε οι άλλοι συμμετέχοντες να μπορούν αν βρουν και τη δική σας δουλειά/συμμετοχή.

Βήμα 7: Ακούστε και σχολιάστε τα μουσικά κομμάτια που έχουν υποβληθεί από τους άλλους συμμετέχοντες στο Disquiet Junto.

Σημείωση: Θα ήθελα να παρακαλέσω να ανεβάσετε μόνο ένα μουσικό κομμάτι για αυτό το εβδομαδιαίο Junto πρότζεκτ. Εάν επιλέξετε να ανεβάσετε πάνω από ένα κομμάτια και το κάνετε στο SoundCloud, θα ήθελα να παρακαλέσω να αναφέρετε ποιο θα θέλατε να συμπεριληφθεί στη λίστα. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.

Πρόσθετες πληροφορίες:

Προθεσμία: Η τελική προθεσμία για αυτό το πρότζεκτ είναι το βράδυ της Δευτέρας, 15 Νοεμβρίου 2021, στις 11:50 μμ (δηλαδή ακριβώς πριν τα μεσάνυχτα), όπου και αν βρίσκεστε. Ανακοινώθηκε την Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου, 2021.

Διάρκεια: Η διάρκεια του μουσικού κομματιού εξαρτάται από εσάς. Στα κομμάτια που θα επιλεχθούν μπορεί να γίνει επιλογή αποσπασμάτων.

Τίτλος/tag: Όταν αναρτήσετε το μουσικό σας κομμάτι στη πλατφόρμα που έχετε επιλέξει, θα ήθελα να παρακαλέσω να συμπεριλαμβάνετε το «disquiet0515» στο τίτλο των κομματιών και όπου υπάρχει δυνατότητα (στο SoundCloud για παράδειγμα), ως tag.

Μεταφόρτωση (upload) : Όταν συμμετέχετε στο πρότζεκτ, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει μια περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήσατε, στο σχεδιασμό, στη σύνθεση και την ηχογράφηση. Αυτή η περιγραφή είναι βασικό κομμάτι της επικοινωνιακής διαδικασίας που είναι εγγενής στο Disquiet Junto. Φωτογραφίες, βίντεο, περιγραφή εξοπλισμού είναι πάντα ευπρόσδεκτα.

Λήψη (download) : Γενικά είναι προτιμητέο να μπορεί να κατεβάσει κανείς το μουσικό σας κομμάτι και να επιτρέπεται η χρήση παραγώγων του έργου με αναφορά στον δημιουργό (δηλαδή να υπάρχει χρήση άδειας Creative Commons που θα επιτρέπει τη μη εμπορική χρήση με αναφορά στο δημιουργό, και τη χρήση για δημιουργία παραγώγων)

Για να υπάρχει και η γενικότερη εικόνα, όταν ανεβάζετε το κομμάτι σας online, θα ήθελα να παρακαλέσω να συμπεριλάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες για το 515ο εβδομαδιαίο πρότζεκτ του Disquiet Junto – Θεραπεία δια του λόγου/Talking Cure (Το θέμα: Γράψτε μουσική για το χώρο αναμονής ενός γραφείου ψυχοθεραπευτή/τριας) – στο: https://disquiet.com/0515/

Περισσότερα στο Disquiet Junto : https://disquiet.com/junto/

// Italian

Ogni Giovedì i membri del gruppo Disquiet Junto ricevono un nuovo spunto per la composizione, da completare e registrare entro solo quattro giorni. L’iscrizione al gruppo è libera: basta partecipare (un account Soundcloud può essere utile, ma non è necessario). Non si è tenuti a partecipare in ogni progetto; sono a cadenza settimanale così che ognuno possa partecipare quando abbia tempo o voglia.

Scadenza: il progetto va consegnato entro la fine di lunedì 15 Novembre 2021, alle ore 23:59 (appena prima della mezzanotte), ovunque voi siate. Il progetto è stato reso pubblico Giovedì 11 Novembre 2021.

Queste sono le istruzioni che sono state inviate alla newsletter del gruppo (su tinyletter.com/disquiet-junto)

Disquiet Junto Progetto 0515: Talking Cure Incarico: Comporre musica per una sala di attesa di psicoterapia.

1) Immaginate di stare per consultare uno psichiatra o psicologo; siete seduti nella sala d’attesa del loro studio.

2) Immaginate delle sedie comode, arte astratta sulle pareti, e delle belle piante da interno in un angolo della sala. La musica perfetta per questo ambiente sta suonando da una cassa acustica dall’aspetto vintage. Vi sentite pronti per il vostro appuntamento.

3) Create il brano musicale che avete immaginato udire in questo scenario. La durata del pezzo è a vostro gradimento. Se siete disponibili al fine che il vostro lavoro venga potenzialmente incluso in progetti futuri, per favore scelgiete una licenza Creative Commons che permetta le opere derivate (ovvero qualsiasi licenza CC che NON includa il termine ND, “no derivative works”).

Nota: Alcuni dei lavori verranno selezionati per l’inclusione nella colonna sonora della serie video sperimentale “The Talking Cure,” prodotta dal gruppo The Big Conversation Space. “The Talking Cure” sarà presentata all’esibizione “The Real Show” del museo di arte contemporanea CAC Brétigny in Francia, da Gennaio ad Aprile 2022, oltre che su YouTube. La serie video includerà il gruppo Disquiet Junto con interviste a Marc Weidenbaum e altri membri e sostenitori del gruppo. Gli autori selezionati verranno riconosciuti tramite nominativo nei video.

Sette altri punti importanti per quando il vostro brano è pronto:

1) Includete “disquiet0515” (senza spazi e senza virgolette) nel nome del vostro brano.

2) Se la vostra piattaforma di hosting permette l’uso delle tag, includete la tag “disquiet0515” (senza spazi e senza virgolette). Questo è particolarmente importante per l’inclusione dei brani nella playlist del progetto su Soundcloud.

3) Caricate il vostro brano. Usare Soundcloud è consigliato ma non obbligatorio.

4) Postate il link della vostra track nella discussione su llllllll.co

https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

5) Includete delle brevi note sul vostro approccio e metodo di lavoro.

6) Se postate sui social media si prega di usare l’hashtag #DisquietJunto per facilitare la localizzazione da parte di altri partecipanti al progetto.

7) Infine ascoltate e commentate le tracce mandate dagli altri partecipanti.

NB: Siete pregati di limitare le tracce ad una per progetto. Se componente più di un brano in risposta a queste istruzioni, fatemi sapere quale includere nella playlist.

Ulteriori Dettagli:

Scadenza: il progetto va consegnato entro la fine di lunedì 15 Novembre 2021, alle ore 23:59 (appena prima della mezzanotte), ovunque voi siate. Il progetto è stato reso pubblico Giovedì 11 Novembre 2021.

Durata: La durata del vostro brano è libera, ma tenete presente che potrà essere accorciato se incluso nella colonna sonora.

Upload: Includete dettagli del vostro processo in termine di preparazione, composizione, e registrazione. Questa descrizione è una componente essenziale di Disquiet Junto. Foto, video, e liste dell’equipaggiamento utilizzato sono sempre bene accetti.

Download: É sempre meglio consentire i download e permettere il remix con attribuzione (ovvero una licenza Creative Commons che permetta lo sharing non commerciale con attribuzione, e consentendo le opere derivate.

Quando postate il vostro lavoro online, siete pregati di aggiungere questi dettagli come ulteriore contesto:

Informazioni su questo progetto Disquiet Junto numero 515 — Talking Cure (Incarico: Comporre musica per una sala di attesa di psicoterapia) — su: https://disquiet.com/0515/

Più informazioni su Disquiet Junto: https://disquiet.com/junto/

Iscrivetevi alla newsletter informativa: https://tinyletter.com/disquiet-junto/

Seguite la discussione del progetto: llllllll.co: https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

Disquiet Junto è anche su Slack. inviate un email a [email protected] per essere invitati.

Immagine: Lamont Hall, Smith College, Northampton, Massachusetts. Waiting room, 1956. Dominio Pubblico.

// Mandarin

每个星期四,在 Disquiet Junto 小组中,小组成员都会面临新的作曲挑战,然后他们只有四天多的时间上传曲目来回应这项任务。 Junto 的会员资格是开放的:只需加入并参与即可。 (SoundCloud 帐户很有帮助,但不是必需的。)做每个项目都没有压力。它是每周一次,所以你知道它在那里,每周四到周一,只要你有时间。

截止日期:该项目的截止日期是 2021 年 11 月 15 日星期一晚上 11:59(即午夜之前),无论您身在何处。它于 2021 年 11 月 11 日星期四发布。

以下是该组织电子邮件列表(网址:tinyletter.com/disquiet-junto):)上的说明:

Disquiet Junto项目0515:谈话治疗 作业:为心理治疗师的候诊室写音乐。

第 1 步。想象一下您要咨询治疗师。你坐在他/她/他们办公室的候诊室里

第 2 步. 想象一些舒适的椅子、墙上的抽象艺术品和房间角落里的一些大植物。这一刻最完美的音乐是由一个高质量、复古风格的扬声器演奏出来的。你已经准备好赴约了。

第 3 步。创作一段您想象在这种情况下听到的音乐。作品的持续时间由您决定。如果您认为您的作品可能会被摘录,请使用允许衍生作品的CC许可(即,任何不包括ND的CC许可,“无衍生作品”)。

背景:此作业的选定结果将包含在实验视频系列 The Talking Cure 的配乐中,该系列目前由视觉艺术家 The Big Conversation Space 制作。 Talking Cure 将于 2022 年 1 月至 4 月在法国当代艺术博物馆CAC Brétigny 的群展 The Real Show 中放映,并在 YouTube 上播出。该视频系列还将通过对 Marc Weidenbaum 和其他 Disquiet Junto 参与者和支持者的采访来介绍 Disquiet Junto。参与活动的参与者的名字将被记录在视频中。 跟踪完成后的七个重要步骤:

第 1 步:在曲目名称中包含“disquiet0515”(无空格或引号)

第 2 步:如果您的音频托管平台允许使用标签,请确保还包含项目标签“disquiet0515”(无空格或引号)。如果你是在SoundCloud上发布内容,这对于创建项目播放列表的后续曲目位置是非常重要的。

第 3 步:上传您的曲目。使用 SoundCloud 来托管您的曲目是有帮助的,但不是必需的。

第 4 步:在 llllllll.co 的以下讨论主题中发布您的曲目:

https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

第 5 步:用对您的方法和过程的简要说明来注释您的曲目。

第 6 步:如果在社交媒体上发帖,请考虑使用 #DisquietJunto 标签,以便其他参与者与您的交流。

第 7 步:然后收听 Disquiet Junto 参与者上传的曲目并发表评论

注意:请为这个每周一次的 Junto 项目发布一首曲目。如果您选择发布多个内容,并在 SoundCloud 上发布,请告诉我您希望将哪些内容添加到播放列表中。谢谢。

额外细节:

截止日期:该项目的截止日期是 2021 年 11 月 15 日星期一晚上 11:59(即午夜之前),无论您身在何处。它于 2021 年 11 月 11 日星期四发布。

长度:完成曲目的长度由您决定。可能会摘录选择包含在项目原声带中的曲目。

标题/标签:发布曲目时,请在曲目标题中包含“disquiet0515”,并在适用的情况下(例如在 SoundCloud 上)作为标签。

上传:参与此项目时,请务必在计划、编写和记录过程中包含对过程的描述。这种描述是 Disquiet Junto 固有的交流过程的基本要素。照片、视频和设备清单总是受到赞赏。

下载:始终最好将您的曲目设置为可下载并允许属性混音(即,知识共享许可允许非商业性共享与属性共享,允许衍生品)。

背景信息,当在网上发布曲目时,请确保包括以下信息:

更多信息请访问515周的Disquiet Junto项目——Talking Cure(作业:为心理治疗师的候诊室写音乐):https://disquiet.com/0515/

Disquiet Junto 的更多信息,请访问:https://disquiet.com/junto/

在此处订阅项目公告:https://tinylette.com/disquiet-junto/

项目讨论在 llllllll.co 上进行:https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

还有一个 Disquiet Junto Slack。将您的电子邮件地址发送至 [email protected] 以获取 Slack 的收录。

图片来源:马萨诸塞州北安普敦史密斯学院拉蒙特大厅。候诊室,1956 年。公共领域。

// Polish

Każdego czwartku w grupie Disquiet Junto pojawia się nowe wyzwanie kompozycyjne. Członkowie grupy mają wówczas cztery dni na publikację utworu muzycznego w odpowiedzi na zadanie. Członkostwo w Junto jest otwarte: wystarczy dołączyć i można uczestniczyć. (Przyda się też konto na SoundCloud, ale nie jest to twardy wymóg.) Nie trzeba uczestniczyć w każdym publikowanym wyzwaniu. Nowe pojawia się co tydzień jako zaproszenie do uczestnictwa, kiedy tylko masz na to czas między czwartkiem a poniedziałkiem.

Termin zgłoszenia: deadline tego wyzwania to poniedziałek, 15go listopada 2021 o 23:59 Twojego czasu, gdziekolwiek jesteś. To wyzwanie zostało opublikowane w czwartek, 11go listopada 2021.

Poniżej znajdziesz instrukcje, które zostały wysłane również na listę mailingową grupy (na tinyletter.com/disquiet-junto):

Projekt Disquiet Junto nr 0515: Leczenie Mową

Zadanie: napisz muzykę do poczekalni psychoterapeutycznej.

Krok 1. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w poczekalni psychoterapeuty/psychoterapeutki. Za chwilę Twoja wizyta.

Krok 2. W poczekalni znajdują się wygodne fotele, abstrakcyjne malowidła na ścianach, a także kilka znacznych rozmiarów roślin. Z wiekowego (ale wysokiej jakości) głośnika sączy się muzyka doskonale dopasowana do tego miejsca w czasie i przestrzeni. Czujesz się gotowy/gotowa na wizytę.

Krok 3. Stwórz utwór muzyczny, który brzmiał w Twojej wyobraźni w tej sytuacji. Czas trwania według Twojego uznania. Jeżeli zgadzasz się na wykorzystanie fragmentu Twojej pracy, proszę użyj licencji Creative Commons, która zezwala na tworzenie utworów zależnych (tzn. dowolna licencja CC, która NIE zawiera sformułowania ND, “bez utworów zależnych”/”no derivative works”).

Tło: wybrane rezultaty tego wyzwania znajdą się w ścieżce dźwiękowej eksperymentalnej serii filmów The Talking Cure (ang. leczenie mową), aktualnie produkowanej przez artystów wizualnych The Big Conversation Place. Seria ta będzie wyświetlana od stycznia do kwietnia 2022 na wystawie The Real Show w muzeum sztuki współczesnej CAC Brétigny we Francji. Będzie również emitowana na YouTube. Seria filmów będzie uzupełniona również wywiadami z Disquiet Junto (będzie w nich uczestniczył założyciel Junto Marc Weidenbaum oraz inni członkowie i fani grupy). Autorzy wybranych utworów będą wymienieni z imienia i nazwiska w filmach.

Kolejne siedem istotnych kroków, kiedy skończysz swoją kompozycję:

Krok 1: Dodaj “disquiet0515” (bez spacji i cudzysłowów) do nazwy Twojego utworu.

Krok 2: Jeżeli platforma hostingowa Twojego utworu zezwala na tagi, dodaj tag projektu “disquiet0515” (bez spacji i cudzysłowów). W szczególności, w przypadku SoundCloud pozwoli to nam na dołączenie Twojego utworu do budowanej playlisty projektu.

Krok 3: Opublikuj swój utwór. Warto skorzystać z SoundCloud do tego celu, ale nie jest to wymagane.

Krok 4: Daj znać o swoim utworze w wątku dyskusyjnym na forum llllllll.co:

https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

Krok 5: Jeżeli znasz angielski, pisząc o swoim utworze, dodaj krótkie wyjaśnienie swojego podejścia i procesu twórczego.

Krok 6: Jeżeli będziesz dzielić się swoim utworem w mediach społecznościowych, użyj hashtaga #DisquietJunto, żeby ułatwić innym uczestnikom znalezienie Twojej treści.

Krok 7: Posłuchaj innych utworów opublikowanych w ramach tego wyzwania przez Twoich pobratymców z grupy Disquiet Junto i podziel się swoją opinią.

Uwaga: proszę opublikuj tylko jeden utwór w ramach tego wyzwania. Jeżeli opublikujesz więcej, daj znać, który z nich powinien znaleźć się na playliście SoundCloud. Dzięki.

Dodatkowe szczegóły:

Termin zgłoszenia: deadline tego wyzwania to poniedziałek, 15go listopada 2021 o 23:59 Twojego czasu, gdziekolwiek jesteś. To wyzwanie zostało opublikowane w czwartek, 11go listopada 2021.

Długość utworu: czas trwania według Twojego uznania. Utwory wybrane do ścieżki dźwiękowej The Talking Cure mogą zostać wykorzystane we fragmentach.

Tytuł/tag: publikując swój utwor, dodaj “disquiet0515” (bez spacji i cudzysłowów) do nazwy Twojego utworu, a także jako tag tam gdzie to możliwe (np. na SoundCloud).

Publikacja: istotnym elementem Twojego udziału w tym wyzwaniu jest opis Twojego procesu twórczego: planowania, kompozycji i nagrania. Jeżeli znasz angielski, podziel się swoim doświadczeniem, jest to nieodłączny element samodoskonalenia się członków grupy Disquiet Junto. Fotografie, filmy i dokładne listy wykorzystanego sprzętu i technik kompozytorskich są zawsze mile widziane.

Pobieranie: najlepiej oznaczyć Twój utwór na platformie hostingowej jako pobieralny (ang. “allow downloads”) i umożliwić remiksowanie z uznaniem autorstwa (np. używając licencji Creative Commons umożliwiającej niekomercyjne dzielenie się Twoim utworem z uznaniem autorstwa i zezwoleniem na tworzenie utworów zależnych).

Dla kontekstu, publikując Twój utwór online, dodaj do jego opisu następującą treść:

Więcej o tym 515tym cotygodniowym wyzwaniu Disquiet Junto – Leczenie Mową (zadanie: skomponuj muzykę do poczekalni psychoterapeutycznej) – na: http://disquiet.com/0515/

Więcej o Disquiet Junto na: https://disquiet.com/junto/

Zapisz się do listy mailingowej: https://tinyletter.com/disquiet-junto/

Dyskusja projektów w języku angielskim ma miejsce na forum llllllll.co: https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

Jest również angielskojęzyczny Slack Disquiet Junto. Wyślij email pod adres [email protected], żeby dołączyć.

O obrazie: Lamont Hall, Smith College, Northampton, Massachusetts. Waiting room, 1956. Public domain.

// Portuguese

Todas as quintas-feiras no grupo Disquiet Junto, um novo desafio de composição é apresentado aos membros do grupo, que têm um pouco mais que quatro dias para fazer upload de uma faixa em resposta à tarefa. A filiação no Junto é aberta: basta aderir e participar. (Uma conta na SoundCloud é útil, mas não obrigatória.) Não há qualquer pressão para realizar todos os projetos. É semanal para que saibas que está lá, de quinta a segunda-feira, quando tiveres tempo.

Prazo: o prazo deste projeto é o final do dia, segunda-feira, 15 de Novembro de 2021, às 23h59 (ou seja, pouco antes da meia-noite), onde quer que estejas. Foi publicado na quinta-feira, 11 de Novembro de 2021.

Estas são as instruções que foram enviadas para a lista de e-mail do grupo (em tinyletter.com/disquiet-junto):

Projeto Disquiet Junto 0515: Cura Falante A Tarefa: Escrever música para a sala de espera de uma/m psicóloga/o.

1o passo. Imagina que estás prestes a consultar uma/m psicóloga/o. Estás sentada/o na sala de espera do seu escritório.

2o passo. Imagina cadeiras confortáveis, obras de arte abstrata na parede e algumas plantas grandes nos cantos da sala. A música perfeita para este momento toca de um altifalante de alta qualidade com aparência vintage. Estás pronta/o para a consulta.

3o passo. Cria uma peça musical que imaginas ouvir nesta situação. A duração da peça é contigo. Se concordares com o possível uso do teu trabalho, por favor atribui-lhe uma licença CC que permita trabalhos derivados (ou seja, qualquer licença CC que não inclua ND, “nenhum trabalho derivado”).

Contexto: Faixas selecionadas desta tarefa serão incluídas na banda sonora de uma série experimental de vídeos, The Talking Cure, que está a ser produzida pelos artistas visuais The Big Conversation Space. The Talking Cure será projetada na exposição coletiva The Real Show no museu de arte contemporânea CAC Brétigny, França, de Janeiro a Abril de 2022 e transmitida no YouTube. A série incluirá o Disquiet Junto através de entrevistas com Marc Weidenbaum e outros participantes e apoiantes do Disquiet Junto. Os participantes no Junto cujos trabalhos sejam incluídos serão creditados nos vídeos.

Sete mais etapas importantes quando a tua faixa estiver concluída:

1o passo: inclui “disquiet0515” (sem espaços ou aspas) no nome das tuas faixas.

2o passo: Se a tua plataforma de hospedagem de áudio permitir tags, inclui também a tag do projeto “disquiet0515” (sem espaços ou aspas). Se usares a SoundCloud, especialmente, isto é essencial para encontrar as faixas para a criação de uma playlist do projeto.

3o passo: faz upload das tuas faixas. É mais simples, mas não essencial, usares a SoundCloud para hospedar as tuas faixas.

4o passo: publica a tua faixa no seguinte tópico de discussão em llllllll.co:

https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

5o passo: anota a tua faixa com uma breve explicação da abordagem e processo.

6o passo: Se postares numa plataforma de média social, considera usar a hashtag #DisquietJunto para que os outros participantes possam localizar a tua comunicação.

7o passo: Em seguida, ouve e comenta as faixas publicadas por outras/os participantes no Disquiet Junto.

Nota: Por favor, publica apenas uma faixa para este projeto Junto semanal. Se optares por publicar mais que uma, incluindo na SoundCloud, diz-me por favor qual gostarias de adicionar à playlist. Obrigado.

Detalhes adicionais:

Prazo: o prazo deste projeto é o final do dia, segunda-feira, 15 de Novembro de 2021, às 23h59 (ou seja, pouco antes da meia-noite), onde quer que estejas. Foi publicado na quinta-feira, 11 de Novembro de 2021.

Duração: A duração da tua faixa é contigo. As faixas selecionadas para inclusão na banda sonora do projeto poderão ser editadas.

Título / Tag: Ao publicar as tuas faixas, inclui “disquiet0515” no título das faixas e, quando aplicável (na SoundCloud, por exemplo), como uma tag.

Upload: ao participar neste projeto, inclui uma descrição do teu processo de planeamento, composição e gravação. Esta descrição é um elemento essencial do processo comunicativo inerente ao Disquiet Junto. Fotos, vídeos e listas de equipamento são sempre apreciados.

Download: é sempre melhor permitir o download da tua faixa, e permitir remistura atribuída (ou seja, uma licença Creative Commons permitindo partilha não comercial com atribuição, permitindo derivados).

Para contexto, ao publicar a faixa online, incluir a seguintes informação:

Mais sobre este 515º projeto Disquiet Junto semanal – Cura Falante (A Tarefa: Escrever música para a sala de espera de um psicoterapeuta) – em: https://disquiet.com/0515/

Mais sobre o Disquiet Junto em: https://disquiet.com/junto/

Inscreve-te para receber anúncios de projetos aqui: https://tinyletter.com/disquiet-junto/

A discussão do projeto ocorre em llllllll.co: https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

Há também um Slack para o Disquiet Junto. Envia o teu endereço de e-mail para [email protected] para inclusão no Slack.

Crédito da imagem: Lamont Hall, Smith College, Northampton, Massachusetts. Waiting room, 1956. Domínio público.

// Spanish

Cada jueves, un nuevo desafío de composición se presenta ante los miembros del grupo Disquiet Junto, con algo más de cuatro días para subir una pieza en respuesta a la tarea. La participación en el Junto es abierta: solo tienes que sumarte y participar. (Una cuenta en SoundCloud resultaría útil, pero no es esencial). No hay ninguna presión por completar cada proyecto. Los proyectos son semanales, así que se puede tener la seguridad de que estarán ahí, cada jueves a lunes, para cuando tengas el tiempo para dedicarles.

Fecha límite: la fecha límite para este proyecto es lunes, 15 de noviembre de 2021, a las 23:59 (esto es, justo antes de la medianoche), te encuentres donde te encuentres en el planeta. Este proyecto fue publicado el jueves 11 de noviembre de 2021.

Estas son las instrucciones que fueron enviadas a la lista de correo del grupo (en tinyletter.com/disquiet-junto):

Disquiet Junto, Proyecto 0515: Talking Cure. La tarea: componer música para la sala de espera de una terapeuta.

Paso 1 Imagínate que estás a punto de asistir a la consulta de una terapeuta. Estás sentado en la sala de espera de su oficina.

Paso 2. Imagínate unas confortables sillas, pinturas abstractas decorando la pared, y algunas plantas grandes en las esquinas de la sala. La música perfecta para este momento está sonando por un altavoz de alta fidelidad, con aspecto vintage. Estás listo para tu cita.

Paso 3. Crea la pieza musical que te imaginas que estás oyendo en esta situación. La duración de la pieza puede ser la que tú desees. Si te parece bien que tu trabajo pueda ser editado y sampleado, por favor, publícalo con una licencia Creative Commons que permita obras derivadas (esto es, cualquier licencia CC que no incluya ND, «sin obra derivada»).

Contexto: una selección de piezas de este proyecto serán incluidas en la banda sonora de la serie de vídeos experimentales The Talking Cure, que está siendo producida ahora mismo por las artistas visuales The Big Conversation Space. The Talking Cure se proyectará en la exposición colectiva The Real Show en el museo de arte contemporáneo CAC Brétigny, Francia, desde enero hasta abril de 2022, y será retransmitida por YouTube. La serie de vídeos también incluye a Disquiet Junto a través de entrevistas con Marc Weidenbaum y otros participantes y entusiastas del colectivo. Los miembros del Junto cuyo trabajo se incluya serán acreditados en los vídeos.

Otras siete cosas importantes que debes hacer una vez que tu pieza esté lista:

Paso 1: Incluye «disquiet0515» (sin espacios ni comillas) en el título de tu pieza.

Paso 2: Si la plataforma donde subes la pieza permite etiquetar, asegúrate también de incluir el tag del proyecto «disquiet0515» (sin espacios ni comillas). En concreto, si estás publicando en SoundCloud, esto es esencial para la localización de las piezas y la creación de la lista de reproducción.

Paso 3: Sube tus piezas. Resulta útil, pero no esencial, que uses SoundCloud para publicar tus piezas.

Paso 4: Publica tu pieza en el siguiente hilo de lllllllll.co:

https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

Paso 5: Anota tu pieza con una breve explicación de tu enfoque y el proceso que has seguido.

Paso 6: Si estás publicando en medios sociales, considera la posibilidad de usar el hashtag #DisquietJunto, de forma que otros participantes puedan encontrar tu comunicación.

Paso 7: Luego, escucha y comenta la piezas publicadas por el resto de participantes del Disquiet Junto.

Nota: Por favor, publica una pieza para este proyecto semanal del Junto. Si decides publicar más de una, y lo haces en SoundCloud, hazme saber cuál de ellas prefieres que incluya en la lista de reproducción. Gracias.

Datos adicionales:

Fecha límite: la fecha límite para este proyecto es lunes, 15 de noviembre de 2021, a las 23:59 (esto es, justo antes de la medianoche), te encuentres donde te encuentres en el planeta. Este proyecto fue publicado el jueves 11 de noviembre de 2021.

Duración: la duración de la pieza puede ser la que tú desees. Es posible que las piezas seleccionadas para su inclusión en la banda sonora del proyecto sean editadas.

Título/Etiqueta: a la hora de publicar tus piezas, por favor, incluye «disquiet0515» en el título de las piezas, y, si es posible (por ejemplo, en SoundCloud) también como etiqueta.

Publicación: a la hora de participar en este proyecto, asegúrate de incluir una descripción de tu proceso de trabajo a la hora de planificar, componer, y grabar la pieza. Esta descripción es un elemento esencial del proceso comunicativo inherente al Disquiet Junto. Fotos, vídeos, y listas de equipo son siempre bienvenidas.

Descarga: siempre es mejor que configures tu pieza como descargable, y permitas la remezcla atribuida (por ejemplo, con una licencia Creative Commons que permita el compartir no-comercial con atribución, y que permita obras derivadas).

Para más contexto, a la hora de publicar la pieza, asegúrate de incluir la siguiente información:

Más información sobre este proyecto semanal 515 del Disquiet Junto – Talking Cure (La tarea: componer música para la sala de espera de una psicoterapeuta) en: https://disquiet.com/0515/

Más información sobre el Disquiet Junto en: https://disquiet.com/junto/

Suscríbete a la lista de correo para recibir noticias de nuevos proyectos en https://tinyletter.com/disquiet-junto/

La discusión pública sobre el proyecto se desarrolla en llllllll.co: https://llllllll.co/t/disquiet-junto-project-0515-talking-cure/

También hay un Slack del Disquiet Junto. Manda tu dirección de correo a [email protected] para que te incluya en el Slack.

Crédito de imágenes: Lamont Hall, Smith College, Northampton, Massachusetts. Sala de espera, 1956. Dominio público.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *